STADGAR

Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening STADGAR antagna vid ordinarie föreningsstämma 2017-02-23 och extra föreningsstämma 2017-10-24.

§ 1 Namn

Föreningens namn är Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening, benämnd JBGF. Föreningen har sitt säte i Jönköpings kommun.

§ 2 Ändamål

JBGF är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med uppgift att förena och stödja dem som är intresserade av släktforskning. I detta syfte skall föreningen bland annat: arrangera möten, tematräffar och studiebesök • ordna utbildningar • ge ut en medlemstidning • ha en webbplats på Internet • samverka med arkivvårdande organ, bibliotek samt föreningar med genealogisk eller kulturhistorisk inriktning. Styrelsen kan bjuda in allmänheten till speciella utåtriktade arrangemang.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap får den som anmäler sitt intresse samt betalar den årsavgift som föreningsstämman fastställt. Familjemedlemmar (make, maka eller sambo eller hemmavarande ungdomar) på samma adress kan få medlemskap till reducerad avgift. Familjen får då gemensamt ett exemplar av kallelse, medlemstidning eller annat utskick. De har i övrigt samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie medlem. För ny medlem som inträder i föreningen under sista kvartalet gäller medlemsavgiften för hela nästa verksamhetsår. Medlem som önskar lämna föreningen bör anmäla det till styrelsen. Medlemskapet upphör om årsavgiften inte har betalats under årets första tre månader.

§ 4 Förvaltning och revision

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska sammanfalla med kalenderår. Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens ekonomi och övriga förvaltning. Föreningens verksamhetsberättelse, protokoll och räkenskaper ska senast den sista januari vara tillgängliga för årsrevision. Föreningens räkenskaper ska granskas av två revisorer. Revisionen ska vara avslutad och överlämnad till styrelsen senast fyra veckor före den ordinarie föreningsstämman. Revisionsberättelsen ska ställas till föreningsstämman.

§ 5 Ordinarie föreningsstämma

Den ordinarie föreningsstämman är öppen även för intresserade icke medlemmar. Den ska hållas senast i mars. Kallelse och dagordning till den ordinarie föreningsstämman ska delges medlemmarna senast sex veckor före föreningsstämman. Dagordning, verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning), eventuella motioner med styrelsens yttrande samt förslag från styrelsen, samt 2(3) revisionsberättelse, budgetförslag och valberedningens förslag ska finnas tillgängliga i föreningslokalen och på hemsidan senast tre veckor före stämman och på begäran kunna skickas digitalt eller per post till medlem. Skriftliga synpunkter på dessa förslag bör vara styrelsen tillhanda senast två veckor före stämman. En motion till den ordinarie föreningsstämman ska senast den 31 december lämnas till styrelsen.

Vid den ordinarie föreningsstämman ska följande ärenden förekomma:

 • a) val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman

 • b) val av två justeringsmän

 • c) val av två rösträknare

 • d) fråga om föreningsstämman är stadgeenligt utlyst

 • e) fastställande av dagordningen.

 • f) styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret

 • g) revisorernas berättelse

 • h) frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

 • i) beslut om antalet ledamöter i styrelsen

 • j) val av ordförande på ett år

 • k) val av hälften av styrelsens ledamöter på två år

 • l) val av två revisorer och en ersättare på ett år

 • m) val av valberedning på ett år, minst tre medlemmar varav en ska vara sammankallande

 • n) fastställande av medlemsavgifter för nästa verksamhetsår

 • o) fastställande av budget

 • p) behandling av ärenden, som styrelsen förelagt föreningsstämman

 • q) behandling av i rätt tid inkomna motioner

§ 6 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma genomförs enligt styrelsens beslut eller på begäran av minst 25 medlemmar. Kallelse till extra föreningsstämma ska ske senast två veckor före på det sätt styrelsen bestämmer och innehålla de ärenden som ska tas upp.

§ 7 Beslut och omröstning

Föreningsstämman är beslutsmässig när den är stadgeenligt utlyst. Varje närvarande medlem har en röst. Styrelseledamot har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Omröstning sker öppet, utom då vid personval votering begärs, varvid omröstning ska vara sluten. Vid öppen omröstning och lika röstetal gäller ordförandens mening. Vid lika röstetal under sluten omröstning avgörs frågan genom lottning. Om ett nytt ärende väcks vid en föreningsstämma ska det i regel hänskjutas till styrelsen för beredning, såvida det inte är av brådskande natur eller mindre vikt och alla närvarande röstberättigade anser att frågan kan avgöras omgående. Vid styrelsemöte och föreningsstämma ska protokoll föras.

§ 8 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse vars ledamöter väljs på en föreningsstämma. Styrelsen ska utöver ordförande bestå av vice ordförande, sekreterare och kassör samt minst tre övriga ledamöter. Ordföranden väljs på ett år. Övriga styrelseledamöter väljs på två år av den ordinarie föreningsstämman, varvid halva antalet ny- eller omväljs varje år. Befattningar, utöver ordförandens, fördelas av styrelsen genom beslut vid konstituerande styrelsemöte snarast efter föreningsstämman. Fyllnadsval kan ske på en extra föreningsstämma. Det står styrelsen fritt att utse arbetsutskott, kommittéer och liknande. Till dessa funktioner kan styrelsen utse en medlem utanför styrelsen. Denne adjungerande medlem kan delta i styrelsens arbete men saknar rösträtt. Styrelsen verkställer föreningsstämmans beslut och leder verksamheten. Den sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter önskar det. Styrelsen är beslutsmässig med minst ordföranden eller vice ordföranden och hälften av ledamöterna närvarande. Föreningens ombud till Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma, liksom ersättare, utses av styrelsen. Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan utse en eller flera personer som firmatecknare.

§ 9 Stadgeändring

För beslut om ändring av föreningens stadgar krävs beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor med minst 30 dagars mellanrum, varav åtminstone den ena ska vara ordinarie föreningsstämma. I förslaget ska den gamla och nya texten anges med förklaring till ändring. Förslaget till ändring ska vara med i kallelserna, som båda skall utsändas som för föreningsstämma. Förslaget ska vid vardera föreningsstämma stödjas med minst 2/3 av närvarande röstberättigade.

§ 10 Föreningens upplösning

Beslut om upplösning eller nedläggning av verksamheten ska fattas på samma sätt som för stadgeändring. Beslutet ska innefatta hur eventuella tillgångar ska disponeras. De får dock inte fördelas till medlemmarna. Beslut om upplösning expedieras till Skatteverket för avregistrering av föreningen.

Stadgar_20180116