Avskrivning – Anvisningar födda

Här ges anvisningar specifika för födelsenotiser

Obligatoriska kolumner, titel markerad med grönt nedan, skall fyllas i om uppgiften finns. Övriga kolumner, markerade med grått nedan, fylls i efter behov.

Födelsedatum

Äldre kyrkböcker innehåller inte alltid födelsedatum, i dessa fall anges Dopdatum i separat kolumn.

Dopdatum

Endast obligatorisk om födelsedatum inte finns.

Förnamn

Om namn inte är angivet, t.ex. på grund av att barnet avlidit före det fått ett namn anges Flicka, Pojke eller Barn beroende på vad som står i födelsenotisen.

Efternamn

Anges enbart om det verkligen står ett efternamn i födelsenotisen.

Börd

Äktenskaplig börd. Anges endast vid födsel utom äktenskapet, markera då med X

Dödfödd

Markera med X. Ange dödfödda tvillingar i två skilda notitser.

Antal födda

Notera tvillingar, trillingar, etc. Använd orden Tvillingar, Trillingar. Skriv inte en förkortning eller siffror.

Övrigt

Här kan du skriva om någon bor utomlands eller i annan församling eller uppgifter som ”fadern polsk undersåte”, ”Nedkomstort”, ”Attest till Y församling”. Nöddop behöver inte skrivas in.,. En del har skrivit in att barnen inte är döpta i Svenska kyrkan eller att barnet dött odöpt, eller att fadern vägrar låta döpa barnet.

En hänvisning om trolovningsbarn, faderskaps­erkännande etc. som står i födelseboken kan stå här. Ev. namnbyte, eller att namnen är olika stavat olika gånger i födelseboken och gentemot hfl

Kommentarer

Det händer ju att båda föräldrarna är okända, det är specialfall – då bör det skrivas ”okända föräldrar ” i kolumnen Övrigt, men lämnas helt tomt i kolumnerna för moderns och faderns namn. Det kan även stå annat , ”hemlig förlossning”, ”barnmorska”, ”okända föräldrar, modern 29 år, adress ….” – det bör skrivas in i Övrigt-kolumnen.