ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2023

Kallelse     

Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening inbjuder alla medlemmar till Föreningsstämma torsdagen den 16 februari 2023 klockan 18.30.

Lokal:  Allianskyrkan, Östra Storgatan 56 Jönköping.

Program: ”Brott och straff ”

Föreläsare: Alf Lindblad från Lidköping berättar om sin släkting Fredrika som dömdes för barnamord. Efter föredraget serveras kaffe, te, smörgås och kaka. Därefter följer föreningsstämman med sedvanliga stämmohandlingar. Föreningen kommer att bjuda på kaffe, te, smörgås och kaka. Meddela eventuell specialkost.

Anmälan till aktiviteter@jbgf.se senast torsdagen den 9 februari.

OBS! Motioner till stämman ska lämnas senast den 31 december 2022 till styrelsen.

Varmt välkomna önskar Styrelsen

Förslag till dagordning för föreningsstämman torsdagen den 16 februari 2023

 1. Val av ledning för föreningsstämman

a)  Ordförande

b) Sekreterare

c) Två rösträknare tillika protokolljusterare

2. Prövning av om föreningsstämman kallats i behörig ordning

3. Fastställande av dagordning

4. Verksamhetsberättelse

5. Ekonomisk redovisning

6. Revisionsberättelse

7. Ansvarsfrihet för styrelsen

8. Val av funktionärer

      a) Ordförande                               1 år

      b) Ledamot (3st)                           2 år vardera

      c) Ledamot                                     1 år

      d) Revisor (2st)                              1 år vardera

      e) Revisorsersättare (1st)           1 år

      f) Valberedning fram till föreningsmässan 2024 (3st)

9. Budget för 2023

10. Årsavgift för 2024

11. Inkomna motioner

12. Övriga ärende
Den 18 oktober 2022 hade föreningen extrastämma. Syftet med extrastämman var att ändra under punkt §3 medlemskap. Stadgeändring medlemsavgift

  • 3. Medlemskap

Medlemskap får den som anmäler sitt intresse samt betalar den årsavgift som föreningsstämman fastställt. Familjemedlemmar (make, maka eller sambo eller hemmavarande ungdomar) på samma adress kan få medlemskap till reducerad avgift. Familjen får då gemensamt ett exemplar av kallelse, medlemstidning eller annat utskick. De har i övrigt samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie medlem. För ny medlem som inträder i föreningen under sista kvartalet gäller medlemsavgiften för hela nästa verksamhetsår. Medlem som önskar lämna föreningen bör anmäla det till styrelsen. Medlemskapet upphör om årsavgiften inte har betalats under årets första tre månader.

 Förslag på ny formulering för § 3 medlemskap som godkändes av de närvarande på extrastämman.  

Medlemskap får den som anmäler sitt intresse samt betalar den avgift som föreningsstämman fastställt. Familjemedlemmar (make, maka eller sambo eller hemmavarande ungdomar) på samma adress får medlemskap till reducerad avgift. Familjen får gemensamt ett exemplar av kallelse, medlemstidning eller annat utskick. Familjemedlemmar har i övrigt samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie medlem.

Årsavgiften för ett medlemskap i föreningen skall betalas senast 31 december för nästkommande år.  För ny medlem som inträder i föreningen under sista kvartalet gäller medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår. Vid utträde som medlem bör detta meddelas styrelsen. Medlemskapet i föreningen upphör om årsavgiften inte har betalats senast under årets första månad.

13. Avslutning och avtackning