Mönsterrulla 1737 för Jönköpings gevärsfaktori

"Rulla oppå Hans Kongle Mayts Handtwärkare under Jönkiöpings Facorie Pro Anno 1737." förvars i orginal i Krigsarkivet (Krigskollegii artilleridepartements inkommande handlingar). och har nyligen återfinnits bland arkivets diverse oordnade handlingar. Orginalrullan är inbunden i ett med färgerna blått, gult och rött marmorerat, enkelt pappband och omfattar 64 sidor på folioblad (205 x 320 mm) med vattenstämplar på varannat blad av staden Amsterdams vapen (silversköld kluven av mörk stolpe belagd med tre andreaskors, krönt av hög kungl. krona och med två lejon som sköldhållare) på varannat blad "J H & zoon". Vänstersidorna upptagna 3 styck 3 cm breda kolumner för respektive hantverkares hemvist: stad (vartill Jönköping och Huskvarna hänföras), respektive härad och socken, samt en 11 cm bred kolumn för hantverkarnas arbetsfack, titel och namn. Högersidorna upptaga 6 styck omkring 1 cm breda kolumner för respektive nummer (för envar ifylld med en etta), födelseår, födelselandskap ("landsman"), samt antagningsår till mästare, gesäll och "lärogåsse", samt en 10 cm bred kolumn för annotationer om närvaro, frånvaroorsak, antagning, befordran, kassation eller annan avgång. Rullan avslutas icke såsom 1735 års med statistiskt sammandrag. Den är undertecknad sålunda: "Förestående namn rulla wara til alla delar lika lydande med den af framl. lieutenanten och factoren Herr Niels Ehrenpreus egenhändige håldne Concept Rulla, det warder härmed betygat. Husquarn d, 8 Junii 1738. Fried: Ehrenpreus". Under namnet ett cirkelrunt, 18 mm i diameter stort, väl bevarat svart lacksigill med ätten Ehrenpreus adliga vapensköld under krona. Rullan efterföljes av ett 4 sidor långt "Ödmiukt Memorial" till Krigskollegium, daterat Stockholm d. 23 aug. 1738 och undertecknat av Fried. Ehrenpreus, som tydligen inlämnat det personligen, enär det enligt påteckning inkommit samma dag till Krigskollegium. Nämnda memorial, som fullständigt avskrivits och placerats i kronologisk ordning bland faktoriets övriga arkivalier, innehåller två ärenden. Det ena är en anhållan att få förse de på 1737 års beställning överskjutande 187 låsem med pipor och annat tillbehör till lika många fullständiga musköter. Denna framställning bifölls omedelbart enlig marginalanteckning. Det andra ärendet gäller Ehrenpreus klagomål på den uppstudsige och uppviglande till Stockholm nu uppreste pistolmakaråldermannen Bengt Mårdh, vilken han begär genom Krigskollegii försorg bli återbeordrad till Jönköping. Detta mål överlämnades av kollegiet för yttrande av dess artillerikontor.

Efterföljande rulla är en avskrift av nämnda orginalrulla vars vänster- och högersideuppgifter sammanförts till en sida, den obehövliga nummerkolumnen uteslutits samt hemvist- och annotaionskolumnerna sammanslagits varjämte stavningen (utom ifråga om egennamn) moderniserats samt för vinnande av överskådlighet över verkstadsorganisationen mästarnas släktnamn understrukits samt de hos verksamma gesällernas och lärlingarnas namn något indragits.

I orginalrullan äro alla från 1735 till och med 1737 inträffade förändringar införda, däremot inga under 1738. Faktor Nils Ehrenpreus avled 22/3 1738 i Jönköping och Fredrik Ehrenpreus skriver i sitt ovannämnda memorial inledningsvis, att han insänder 1737 års namnrulla, "hvilken jag effter min sal. Broders Lieutenantens och factorens Niels Ehrenpreus egenhändige hålda concept låtit renovera." Härav framgår att ifrågavarande rullor torde ha förts fortlöpande av vederbörande faktor.

Arbetsfack Födelse Antagningsår till Hemvist
Titel och namn år ort Mr G L med mera

Betienter:

Gevaldiger Jonas Åberg Småland Huskvarna. Antagen 2/6 1735.
Byggmastare Jöns Esk Småland Huskvarna.
  L. Jon Jonsson 1723 Småland 1737 Huskvarna.
Tågaren Nils Persson Tågbruket i Rogberga, Tveta härad.

Pistol- och flintlåssmeder:

Beskjutare Mr. Magnus Giötter 1690 Småland 1713 Jönköping.
  G. Anders Andersson Siöberg 1716 Småland 1737 (30) Jönköping.
  L. Johan Arfwedsson (Rågren) 1731 Jönköping.
  L. Gunnar Andersson 1720 Västergötland 1735 Jönköping.
  L. Petter Svensson 1717 Småland 1737 Jönköping.
Ålderman Mr. Bengt Mårdh 1685 Småland 1712 Jönköping.
  G. Anders Månsson 1713 Småland 1734 Jönköping.
  G. Sven Svensson Landberg 1714 Småland 1736 Jönköping.
  L. Jöns Svensson 1719 Småland 1736 Jönköping.
Mr. Nils Biörckmans änka Jönköping.
  G. Hans Biörckman 1716 Småland 1736 (35) Jönköping.
  L. Anders Jönsson 1721 Småland 1736 Jönköping.
Mr. Sven Bergs änka Jönköping.
  G. Magnus Berg 1714 Småland 1735 Jönköping.
  G. Olof Beckman 1716 Småland 1736 Jönköping.
Mr. Håkan Starckman 1679 Småland 1702 Jönköping. Gammal, orkeslös.
  G. Lars Ekelund 1673 Småland 1717 Jönköping. Utomlands.
Mr. Tore Löfgren 1676 Småland 1713 Jönköping.
Mr. Paul Pauhoffert 1671 Ungern 1706 Jönköping. Gammal, orkeslös.
  G. Sven Winberg 1699 Småland 1718 Jönköping. Utomlands.
Mr. Per Ekmans änka Barnarp, Tveta härad.
  G. Per Nilsson 1719 Småland 1736 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Johan Blekberg 1686 Småland 1709 Järstorp, Tveta härad.
  L. Giöran Olofsson (Lundberg) 1721 Småland 1735 Järstorp, Tveta härad.
  L. Petter Svensson 1722 Småland 1737 Järstorp, Tveta härad.
Mr. Abel Starckman 1688 Småland 1709 Jönköping.
Mr. Per Grans änka Bankeryd, Tveta härad.
  G. Anders Lilja 1715 Småland 1735 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Joseph Ahlgren 1666 Småland 1712 Jönköping.
  G. Lars Ahlgren 1716 Småland 1737 Jönköping. Sjuk.
Mr. Lars Malmgren 1680 Småland 1712 Jönköping.
Mr. Anders Löfgren 1691 Småland 1712 Bankeryd, Tveta härad. Antagen till rustkdräng.
Mr. Jon Engvald 1671 Småland 1712 Jönköping.
  G. Jacob Lidberg 1713 Småland 1736 Jönköping.
  G. Sven Ekebom 1715 Småland 1736 Jönköping. Bortrest med Avsked.
Mr. Sven Rundberg 1682 Småland 1712 Jönköping.
Mr. Johan Wetterström 1688 Småland 1712 Jönköping.
Mr. Sven Åhlander 1689 Småland 1712 Jönköping.
  L. Sven Åhlander 1722 Småland 1737 Jönköping.
Mr. Olof Berggren 1688 Närke 1714 Jönköping.
Mr. Sven Åberg 1690 Småland 1714 Jönköping.
  L. Lars Persson 1722 Småland 1736 Jönköping.
Mr. Nils Lindberg 1684 Västergötland 1714 Sandhem, Vartofta härad.
Mr. Per Fogelberg 1690 Småland 1714 Bankeryd, Tveta härad.
  G. Jonas Persson 1716 Småland 1735 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Lars Frenberg 1689 Småland 1714 Jönköping.
  G. Sven Linnerus 1714 Småland 1734 Jönköping.
  G. Anders Larsson (Frenberg) 1720 Småland 1737 Jönköping.
Mr. Petter Ödman 1683 Småland 1714 Jönköping.
  L. Per Matsson 1716 Småland 1730 Jönköping.
  L. Lars Larsson 1721 Småland 1737 Jönköping.
Mr. Anders Wettergren 1689 Småland 1715 Jönköping.
  G. Per Örnberg 1715 Småland 1736 Jönköping.
  L. Jonas Olofsson 1720 Småland 1735 Jönköping.
Mr. Jon Boman 1690 Småland 1715 Jönköping.
Mr. Per Malmberg 1688 Småland 1715 Jönköping.
  G. Hans Malmström 1719 Småland 1737 Jönköping.
  G. Petter Larsson 1721 Västergötland 1737 Jönköping.
Mr. Per Bergman 1691 Småland 1715 Jönköping.
  G. Nils Jonsson (Strömdahl) 1718 Småland 1737 Jönköping.
Mr. Gabriel Lundgren 1692 Småland 1715 Jönköping.
Mr. Jonas Åhlander 1691 Småland 1715 Jönköping. Sjuk.
  L. Anders Åhlander 1719 Småland 1736 Jönköping.
Mr. Eric Lindh 1692 Småland 1715 Jönköping.
  L. Håkan Andersson 1716 Småland 1735 Jönköping.
  L. Per Christiansson 1719 Småland 1735 Jönköping.
Mr. Anders Moberg 1689 Småland 1718 Jönköping.
  G. Jonas Ågren 1714 Småland 1734 Jönköping.
Mr. Lars Walberg 1693 Småland 1717 Jönköping.
Mr. Bengt Malmberg 1682 Småland 1718 Jönköping.
Mr. Lars Sjövald 1690 Västergötland 1718 Jönköping.
Mr. Per Sjöllander 1689 Småland 1718 Jönköping.
Mr. Anders Floren 1689 Småland 1718 Habo, Vartofta härad.
Mr. Anders Ekeroth 1689 Småland 1718 Jönköping.
Mr. Lars Ekvall 1684 Västergötland 1718 Jönköping.
  G. Per Wallberg 1716 Västergötland 1737 Jönköping.
  L. Bengt Nilsson 1721 Västergötland 1737 Jönköping.
Mr. Anders Beckman 1686 Västergötland 1719 Daretorp, Vartofta härad.
Mr. Olof Pihl 1698 Västergötland 1719 Habo, Vartofta härad.
  L. Jean Olofsson 1721 Västergötland 1735 Habo, Vartofta härad.
  L. Hans Olofsson 1723 Västergötland 1737 Habo, Vartofta härad.
Mr. Sven Sjölander 1684 Västergötland 1719 Daretorp, Vartofta härad.
  L. Hindrich Jonsson 1720 Västergötland 1736 Daretorp, Vartofta härad.
Mr. Anders Löfberg 1695 Västergötland 1719 Habo, Vartofta härad.
  L. Jöns Andersson 1720 Västergötland 1736 Habo, Vartofta härad.
  L. Anders Andersson 1725 Västergötland 1737 Habo, Vartofta härad.
Mr. Jöns Mobergs änka Ljungarum, Tveta härad.
  G. Gustaf Ertman 1715 Småland 1736 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Anders Lindgren 1694 Västergötland 1721 Acklinga, Vartofta härad.
Mr. Per Jon Fogelberg 1697 Småland 1721 Sandseryd, Tveta härad.
  L. Anders Larsson 1722 Småland 1736 Sandseryd, Tveta härad.
Mr. Gustaf Ekman 1697 Småland 1721 Sandhem, Vartofta härad.
Mr. Jean Lundgren 1697 Småland 1721 Ljungarum, Tveta härad.
  G. Jonas Andersson (Mogren) 1718 Småland 1737 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Staffan Ekeroth 1705

1693

Småland 1721 Bankeryd, Tveta härad.
  G. Jon Hagman 1716 Småland 1737 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Jean Rosengren 1698 Småland 1722 Jönköping.
  G. Anders Rånge 1715 Västergötland 1735 Jönköping.
  L. Jonas Hansson 1720 Västergötland 1735 Jönköping.
  L. Bengt Jeansson 1719 Västergötland 1736 Jönköping.
  L. Jonas Andersson 1719 Västergötland 1736 Jönköping.
Mr. Petter Eckerberg 1700 Västergötland 1725 Jönköping.
  G. Mats Svensson Ryberg 1719 Småland 1737 Jönköping.
Mr. Jean Sandahl 1700 Västergötland 1725 Jönköping.
  G. Johan Arthen 1719 Västergötland 1737 Jönköping.
  L. Olof Larsson 1720 Västergötland 1737 Jönköping.
Mr. Håkan Lundstedt 1698 Västergötland 1726 Blidsberg, Redväg. Sjuk.
Mr. Jean Frenberg 1700 Småland 1722 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Lars Kielström 1696 Småland 1722 Mulseryd, Mo härad.
Mr. Anders Fogelberg 1694 Västergötland 1726 Jönköping. Död 21/6 1742.
  L. Petter Olofsson 1718 Småland 1735 Jönköping.
Mr. Lars Alander 1696 Småland 1726 Ljungsarp, Kinds härad.
Mr. Lars Strengberg 1700 Småland 1728 Jönköping.
Mr. Petter Hellberg 1701 Småland 1728 Sandseryd, Tveta härad. Sjuk.
  L. Gabriel Jonsson 1718 Småland 1732 Sandseryd, Tveta härad.
Mr. Lars Ekelund 1700 Småland 1728 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Anders Wetterström 1700 Småland 1726 Mulseryd, Mo härad.
Mr. Mats Baaz 1704 Småland 1728 Jönköping.
Mr. Per Lindgrens änka Jönköping.
  G. Olof Wettersten 1714 Småland 1737 Jönköping.
Mr. Måns Lilja 1700 Småland 1731 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Jean Gran 1705 Småland 1728 Bankeryd, Tveta härad.
  L. Jon Arfvedsson 1721 Småland 1736 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Sven Strandberg 1687 Småland 1732 Jönköping. Sjuk.
  G. Jöns Rundblad 1716 Småland 1737 Jönköping.
  L. Enock Linnarsson 1716 Småland 1735 Jönköping.
  L. Danjel Månsson 1713 Småland 1738 Jönköping. Antagen 30/1 1738.
Mr. Jöns Rudberg 1701 Småland 1736 Jönköping.
Mr. Jonas Domnerus 1710 Småland 1736 Jönköping.
Mr. Jonas Engström 1712 Västergötland 1736 Jönköping.
  L. Jöns Jonsson 1721 Västergötland 1737 Jönköping.
  L. Petter Gustafsson 1719 Västergötland 1737 Jönköping.
Mr. Gustaf Mobeck 1711 Småland 1737 Jönköping.
  L. Jöns Arfvedsson 1718 Småland 1737 Jönköping.
Mr. Lars Bleckberg 1711 Småland 1737 Jönköping.
Mr. Lars Rånge 1715 Småland 1737 Jönköping.
  L. Anders Svensson 1722 Småland 1737 Jönköping.
Mr. Anders Segelberg 1695 Närke 1729 Huskvarna.
  L. Lars Andersson 1723 Småland 1735 Huskvarna.
Mr. Lars Gran 1689 Småland 1707 Bankeryd, Tveta härad.
  L. Anders Larsson 1717 Småland 1731 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Jon Svanberg 1689 Västergötland 1718 Sandhem, Vartofta härad.
  L. Måns Andersson 1720 Västergötland 1735 Sandhem, Vartofta härad.
Mr. Zachris Larsson 1686 Småland 1700 Jönköping.
Mr. Sven Lidberg 1689 Småland 1712 Daretorp, Vartofta härad.
Mr. Isac Roth 1696 Småland 1710 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Johan Dumström 1689 Västergötland 1724 Sandhem, Vartofta härad.
  L. Petter Jeansson 1723 Västergötland 1737 Sandhem, Vartofta härad.
Mr. Anders Lindberg 1689 Västergötland 1710 Sandhem, Vartofta härad.
  L. Per Andersson 1715 Västergötland 1732 Sandhem, Vartofta härad.
Mr. Lars Ruukman 1688 Småland 1712 Habo, Vartofta härad.
  L. Petter Rukman 1721 Småland 1736 Habo, Vartofta härad.
Mr. Gabriel Rukman 1696 Småland 1712 Habo, Vartofta härad.
  L. Gabriel Gabrielsson Rukman 1725 Västergötland 1737 Habo, Vartofta härad.
Mr. Anders Ekman 1690 Västergötland 1712 Brandstorp, Vartofta härad.
Mr. Anders Rånge 1687 Västergötland 1715 Brandstorp, Vartofta härad.
  L. Lars Rånge 1720 Västergötland 1735 Brandstorp, Vartofta härad.
Mr. Per Ackling 1692 Västergötland 1712 Daretorp, Vartofta härad.
Mr. Olof Hansson 1685 Västergötland 1715 Daretorp, Vartofta härad.
Mr. LArs Nyman 1695 Småland 1723 Bankeryd, Tveta härad.
  L. Arfved Gustafsson 1718 Småland 1735 Bankeryd, Tveta härad.
  L. Anders Larsson 1720 Småland 1735 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Anders Nyander 1702 Småland 1722 Bankeryd, Tveta härad.
  L. Jöns Jeansson 1719 Småland 1737 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Anders Kjellsten 1697 Småland 1726 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Lars Stadig 1695 Småland 1729 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Jon Wehling 1697 Västergötland 1726 Daretorp, Vartofta härad.
Mr. Jöns Sandgren 1700 Västergötland 1728 Vättak, Vartofta härad.
Pistolsmeder boende i
Jönköpings län (Tveta och Mo härad) Summa i varje socken
Bankeryd 12 3 5 20
Barnarp 1 1
Huskvarna 1 1 2
Järstorp 1 2 3
Jönköpings stad 44 23 26 93
Ljungarum 2 2 4
Mulseryd 2 2
Sandseryd 2 2 4
Summa i länet 64 29 36 129
Skaraborgs län (Vartofta härad)
Acklinga 1 1
Blidsberg 1 1
Brandstorp 6 1 7
Daretorp 2 1 3
Habo 5 6 11
Ljungsarp 1 1
Sandhem 5 3 8
Vättak 1 1
Summa i länet 22 11 33
Totalsumma i båda länen 86 29 47 162

Stockmakare:

Ålderman Mr. Jonas Hultman 1689 Småland 1709 Jönköping.
Mr. Petter Lunds änka Jönköping.
  G. Jonas Jonasson 1715 Småland 1736 Jönköping.
Mr. Petter Andersson Rut 1692 Småland 1713 Jönköping.
  L. Anders Andersson 1714 Småland 1732 Jönköping.
Mr. Petter Jöransson Rut 1698 Småland 1713 Jönköping. Född 2/6 1686 i Jönköping enligt födelseboken.
Mr. Sven Dalman 1688 Småland 1713 Jönköping.
Mr. Jöns Rundqvist 1688 Småland 1713 Jönköping.
  L. Lars Rundqvist 1720 Småland 1737 Jönköping.
Mr. Sven Widman 1693 Småland 1713 Jönköping.
Mr. Arfved Åsman 1683 Småland 1713 Jönköping.
Mr. Daniel Hesselgren 1684 Småland 1713 Jönköping.
Mr. Ambirön Blom 1683 Småland 1718 Jönköping.
Mr. Jons Hörning 1693 Småland 1716 Jönköping.
  L. Lars Hörning 1719 Småland 1735 Jönköping.
Mr. Håkan Beckman 1690 Västergötland 1716 Jönköping.
Mr. Nils Lundvall 1697 Småland 1716 Jönköping.
Mr. Johan Lindbergs änka Jönköping.
  G. Hans Jönsson 1715 Småland 1736 Jönköping.
Mr. Mats Ekeqvist 1690 Småland 1720 Jönköping.
Mr. Lars Lund 1699 Småland 1718 Jönköping.
  G. Lars Viderqvist 1702 Småland 1732 Jönköping.
Mr. Jöns Ahlgren 1699 Småland 1722 Jönköping.
Mr. Niels Beckman 1692 Småland 1726 Jönköping.
Mr. Lars Dyberg 1695 Småland 1726 Jönköping.
Mr. Anders Floman 1697 Småland 1729 Jönköping.
Mr. Lars Lundberg 1701 Småland 1730 Jönköping.
Mr. Petter Hyllegren 1701 Småland 1731 Jönköping.
Mr. Arfved Marberg 1701 Småland 1731 Gnosjö, Västbo härad. Tråddragare.
  L. Bengt Månsson 1707 Småland 1735 Gnosjö, Västbo härad.
Summa stockmakare, bosatta i: Antal
Jönköping 20 3 3 26
Gnosjö 1 1 2. Tråddragare.
Totalsumma 21 3 4 28

Muskötbeslagare och bajonettsmeder:

Mr. Jon Törning 1704 Småland 1731 Bankeryd, Tveta härad.
  L. Gustaf Svensson 1723 Småland 1737 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Jöns Bergs änka Ljungarum, Tveta härad.
  L. Arfved Berg 1719 Småland f 35 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Jon Ekman 1687 Småland 1707 Ljungarum, Tveta härad.
  G. Johan Matsson 1716 Småland 1736 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Lars Jönsson 1701 Småland 1735 Järstorp, Tveta härad.
Mr. Niels Bergek 1690 Småland 1718 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Arfved Rågren 1687 Småland 1709 Ljungarum, Tveta härad.
  L. Eric Arfvedsson 1723 Småland 1737 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Anders Gullberg 1705 Västergötland 1722 Härja, Vartofta härad.
  L. Lars Andersson 1721 Västergötland 1736 Härja, Vartofta härad.
Mr. Anders Bengtsson 1715 Västergötland 1735 Härja, Vartofta härad.
Mr. Anders Ljungroth 1690 Småland 1714 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Anders Ljunge 1693 Småland 1713 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Niels Ljunge 1707 Småland 1727 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Sven Thelning 1692 Västergötland 1712 Kappell, Kåkind härad.
Mr. Anders Backman 1695 Småland 1715 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Anders Persson 1707 Småland 1732 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Håkan Thunberg 1704 Småland 1724 Stengårdshult, Mo härad.
  L. Jöns Jeansson Småland 1735 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Eric Kling Småland ? Stengårdshult, Mo härad.
  L. Jöns Erichsson Småland 1735 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Jöns Granberg 1691 Småland 1716 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Håkan Lundh 1698 Småland 1716 Bankeryd, Tveta härad.
  L. Måns Håkansson 1719 Småland 1737 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Gustaf Ekegren 1698 Småland 1716 Järstorp, Tveta härad.
Mr. Gustaf Kållberg 1697 Småland 1716 Järstorp, Tveta härad.
Mr. Anders Fallck 1695 Småland 1716 Hakarp, Tveta härad.
  L. Petter Fallck 1716 Småland 1735 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Jöns Kållberg 1699 Småland 1717 Bankeryd, Tveta härad.
  L. Petter Jönsson 1723 Småland 1737 Bankeryd, Tveta härad.
Mr.  Arfved Kållberg 1719 Småland 1735 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Per Holmberg 1690 Småland 1718 Huskvarna, frånvarande, lat arbete står t.v.
  L. Lars Svensson 1710 Småland 1736 Huskvarna, oduglig, kasseras så som tjuv.
Mr. Måns Åsten 1704 Småland 1727 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Giöran Glanberg 1705 Småland 1728 Huskvarna.
  L. Nils Månsson Småland 1735 Huskvarna.
Mr. Eric Jungsten 1703 Småland 1731 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Anders Såndberg 1701 Västergötland 1729 Sandseryd, Tveta härad. Frånvarnade.
Mr. Mauritz Knutsson 1687 Småland 1731 Stengårdshult, Mo härad. Antagen ånyo.
Summa beslags och bajonettsmeder boende i:
Jönköpings län (Tveta och Mo)
Bankeryd 6 3 9
Barnarp 1 1
Hakarp 1 1 2
Huskvarna 2 2 4
Järstorp 3 3
Ljungarum 7 1 2 10
Sandseryd 1 1
Stengårdshult 4 2 6
Summa i länet: 25 1 10 36
Skarabors län
Härja 2 1 3
Kapell (Käpplunda ?) 1 1
Summa i länet: 3 1 4
Totalsimma i båda länen: 28 1 11 40

Musköt-, karbin- och pistol- pipvällare:

Ålderman Mr. Anders Lithen 1690 Småland 1712 Huskvarna.
  L. Lars Jonsson 1724 Småland 1737 Huskvarna.
Mr. Anders Målberg 1697 Småland 1722 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Anders Moberg 1669 Småland 1694 Barnarp, Tveta härad.
  L. Renholt Andersson 1721 Småland 1737 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Per Andersson 1714 Småland 1736 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Eric Löfman 1692 Småland 1704 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Jonas Löfman 1710 Småland 1732 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Eric Zachrisson 1687 Småland 1710 Barnarp, Tveta härad.
  G. Anders Ericksson 1718 Småland 1736 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Börje Persson Moberg 1701 Västergötland 1724 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Eric Rundberg 1691 Småland 1713 Huskvarna.
Mr. Carl Malmberg 1712 Småland 1736 Malmbäck, Västra härad.
Mr. Jean Ekeberg 1690 Småland 1713 Huskvarna.
Mr. Håkan Persson 1689 Småland 1713 Barnarp, Tveta härad.
  L. Per Mårtensson 1720 Småland 1736 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Måns Öhrenberg 1694 Småland 1715 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Måns Gran 1695 Småland 1716 Månsarp, Tveta härad.
  L. Måns Månsson 1721 Småland 1735 Månsarp, Tveta härad.
Mr. Knut Spring 1698 Småland 1718 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Matz Ryberg 1697 Småland 1716 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Sven Ekebom 1705 Småland 1722 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Anders Åhman 1705 Småland 1726 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Danjel Lönqvist 1699 Småland 1725 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Lars Ström 1703 Småland 1725 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Per Mosiöö 1700 Småland 1731 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Måns Hammarström 1695 Småland 1724 Hakarp, Tveta härad.
  L. Jöns Jonsson Småland 1735 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Per Danjelsson 1702 Småland 1724 Rogberga, Tveta härad.
  L. Måns Svensson 1721 Småland 1736 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Jonas Stille 1702 Småland 1731 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Per Andersson Stille 1709 Småland 1735 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Nils Jeansson 1703 Småland 1735 Svenarum, Västra härad.
Mr. Jean Rundbecks änka Barnarp, Tveta härad.
  G. Per Jonasson 1717 Småland 1736 Barnarp, Tveta härad.
  L. Anders Jeansson 1717 Småland 1735 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Jonas Rundbeck 1709 Småland 1735 Barnarp, Tveta härad.
  L. Jöns Jonsson 1720 Småland 1734 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Lars Sjöberg 1680 Småland 1707 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Anders Dalbom 1705 Småland 1722 Jönköping vid pistolämbetets kniphammare.
  L. Danjel Jönsson 1716 Småland 1730 Jönköping, hos greve Frölich.
Mr. Jom Börjesson 1684 Småland 1712 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Sven Westberg 1681 Småland 1714 Rogberga, Tveta härad.
  L. Jon Svensson 1721 Småland 1737 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Eric Westberg 1710 Småland 1735 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Jöns Frisk 1695 Småland 1714 Rogberga, Tveta härad.
  G. Sven Jonsson 1717 Småland 1735 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Måns Hellman 1702 Småland 1724 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Christopher Israelsson 1688 Småland 1714 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Per Klingberg 1699 Småland 1724 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Eric Biörnsson 1691 Småland 1713 Barnarp, Tveta härad.
Hammarsmed Jonas Nilsson 1710 Småland 1737 Huskvarna i hammarsmedjan.
  G. Lars Jonsson 1718 Småland 1735 Huskvarna i hammarsmedjan.
Mr. Jean Löfman 1692 Småland 1713 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Claus Stille 1692 Småland 1718 Rogberga, Tveta härad.
  G. Per Svensson 1712 Småland 1735 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Johan Bogman 1692 Småland 1715 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Bengt Appelgren 1697 Småland 1718 Rogberga, Tveta härad.
  L. Lars Bengtsson 1723 Småland 1736 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Danjel Fagerberg 1695 Småland 1720 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Jon Andersson Moo 1701 Småland 1722 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Jonas Spånberg 1695 Småland 1722 Barnarp, Tveta härad.
  L. Jöns Jönsson 1721 Småland 1737 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Per Israelsson 1702 Småland 1727 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Sven Myberg 1702 Småland 1727 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Jöns Pihl 1703 Småland 1727 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Christopher Hammerdal 1702 Småland 1727 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Johan Norman 1702 Småland 1727 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Jonas Hanberg 1701 Småland 1727 Hakarp, Tveta härad.
  L. Jonas Persson 1719 Småland 1736 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Anders Zachrisson 1704 Småland 1729 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Anders Nilsson 1705 Småland 1729 Barnarp, Tveta härad.
  L. Anders Månsson Småland 1735 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Johan Åkerberg 1699 Småland 1730 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Sven Rundbeck 1701 Småland 1731 Barnarp, Tveta härad.
  L. Nills Jonsson 1720 Småland 1736 Barnarp, Tveta härad.
Summa pipvällare bosatta i:
Barnarp 28 2 7 37
Hakarp 5 2 7
Huskvarna 4 1 1 6 (därav 2 hammarsmeder)
Jönköping 1 1 2
Malmbäck 1 1
Månsarp 1 1 2
Rogberga och Svenarum 15 2 3 20 (1 Mr. i Svenarum)
Totalsumma 55 5 15 75

Borrare och slipare:

Mr. Johan Nordsten 1703 Småland 1724 Huskvarna.
Mr. Per Skierberg 1700 Östergötland 1730 Huskvarna.
Mr. Anders Rundström 1682 Småland 1710 Huskvarna.
Mr. Zachris Zachrisson 1671 Småland 1711 Huskvarna.
Mr. Sven Öhrn 1695 Småland 1716 Huskvarna.
Mr. Joseph Persson 1688 Småland 1711 Huskvarna.
Mr. Jöns Svensson 1690 Småland 1713 Huskvarna.
Mr. Olof Månsson 1676 Småland 1714 Huskvarna.
Mr. Johan Rundberg 1683 Småland 1714 Huskvarna.
Mr. Sven Ambjörnsson 1690 Småland 1714 Huskvarna.
Mr. Sven Ryberg 1686 Småland 1715 Huskvarna.
Mr. Per Nyman 1685 Småland 1717 Huskvarna.
Mr. Håkan Ingemarsson 1683 Småland 1725 Huskvarna.
Mr. Jöns Rundberg 1708 Småland 1732 Huskvarna.
Mr. Jonas Rundström 1713 Småland 1737 Huskvarna.
Mr. Sven Josepsson 1712 Småland 1737 Huskvarna.
Mr. Jon Jeansson 1712 Småland 1737 Huskvarna.
Samtliga 17 styck borrare och slipare äro således mästare (inga gesäller eller lärlingar) och alla bosatta i Huskvarna, liksom 1735 och 1742. Detta tyder på att pipornas borrning och slipning numera uteslutande utföres i Huskvarna och att således de äldre borr- och slipverken vid Dunkehalla i Jönköping, Odensjö i Barnarp och Klerebo i Bankeryd äro nedlagda.

Vidare synes det anmärkningsvärt, att mästarnas anställningstid daterar sig från 1710 eller därefter, vilket synes bero av att den äldre arbetarstammen helt utplånats under peståret 1711.

Slutligen synes mästarnas antal vara påfallande litet. År 1720 redovisas 38 mästare, 1 gesäll och 5 lärlingar = 44 styck, år 1735 endast 21 mästare och 3 gesäller = 24 styck, 1737 endast 17 mästare. Nedgången torde sammanhänga med de äldre brukens nedläggande, överförande av tidigare verksamma till gruppen beredare samt rationalisering av driften i Huskvarna. I dess borrhus fanns 4 dubbla borrbänkar med plats för 8 borrare, i borr- och sliphusen inalles 6 slipstenar, således plats för inalles 14 arbetare, vilket stämmer bra med ovanstående antal + reserv.

Beredare:

Ålderman Mr. Johan Ericksson 1659 Roslagen ? Huskvarna.
Mr. Petter Krantz 1692 Södermanland 1719 Huskvarna.
Mr. Petter Lindsten 1701 Småland 1716 Huskvarna.
  L. Anders Jonsson 1722 Småland 1737 Huskvarna.
Mr. Mats Ekeberg 1691 Småland 1711 Huskvarna.
  L. Per Matsson 1723 Småland 1737 Huskvarna.
Mr. Sven Esk 1697 Småland 1722 Huskvarna.
Mr. Håkan Skoug 1686 Småland 1700 Huskvarna.
Mr. Jon Bergström 1686 Småland 1709 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Sven Jonsson 1710 Småland 1736 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Thore Persson 1687 Småland 1709 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Jonas Benskiöld 1680 Småland 1709 Huskvarna.
Mr. Olof Löfgren 1680 Småland 1709 Huskvarna.
Mr. Per Tranberg Svanbeck 1680 Småland 1703 Huskvarna.
  G. Måns Persson (Svanbeck) 1713 Småland 1736 Huskvarna.
Mr. Johan Lönegren 1699 Småland 1721 Huskvarna.
  L. Nills Månsson Småland 1737 Huskvarna.
Mr. Per Rundqvist 1684 Småland 1714 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Jöns Skallander 1693 Småland 1715 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Eric Trygg 1694 Småland 1714 Barkeryd, Tveta härad.
Mr. Måns Kihlgren 1695 Småland 1715 Hakarp, Tveta härad.
  L. Olof Månsson 1720 Småland 1735 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Olof Esk 1694 Småland 1717 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Eric Lidman 1715 Småland 1735 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Isac Wibeck 1694 Småland 1719 Barkeryd, Tveta härad.
Mr. Jonas Lönegren 1697 Småland 1718 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Lars Nyman 1700 Småland 1726 Huskvarna.
Mr. Anders Eskegren 1701 Småland 1720 Huskvarna.
  L. Sven Jönsson 1714 Småland 1737 Huskvarna.
Mr. Anders Qvetter 1700 Småland 1730 Huskvarna.
Mr. Bengt Husström 1698 Småland 1727 Huskvarna.
Mr. George Forait 1701 Frankrike 1727 Huskvarna.
Mr. Per Hallgren 1712 Småland 1735 Huskvarna.
Mr. Danjel Esk 1711 Småland 1732 Huskvarna.
Mr. Lars Huusdahl 1712 Småland 1735 Huskvarna.
Mr. Jean Forsman 1699 Småland 1738 Forserum, Tveta härad.
Mr. Jonas Eskegren 1688 Småland 1738 Hakarp, Tveta härad.
Summa beredare bosatta i: Summa
Barkeryd 2 2
Forserum 1 1
Hakarp 7 1 8
Huskvarna 18 1 4 23
Rogberga 3 3
Totalsumma beredare 31 1 5 37
Huvuddelen av beredarna 31 styck (84 %) voro alltså bosatta och verksamma i Huskvarna-Hakarp-området, övriga 6 (14 %) i de tre grannsocknarna.

Av samtliga pipsmeder (vällare, borrare, slipare och beredare) inalles 129 styck voro 61 styck (ca 50 %) bosatta inom Huskvarna-Hakarp-området.

Av de tre sistnämnda grupperna pipsmeder (borrare, slipare och beredare) inalles 54 styck voro nästan alla 48 styck (90 %) bosatta inom Huskvarna eller i Hakarps socken.

Slipstenshuggare:

Mr. Håkan Persson 1687 Småland 1735 Jönköping.
Mr. Börje Persson 1691 Småland 1714 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Jon Andersson 1688 Småland 1714 Öggestorp, Tveta härad.
Mr. Per Persson 1700 Småland 1724 Öggestorp, Tveta härad.
Mr. Jöns Johansson 1678 Småland 1714 Forserum, Tveta härad.
  L. Jonas Nillsson 1720 Småland 1736 Forserum, Tveta härad.
Mr. Jöns Matsson 1710 Småland 1730 Forserum, Tveta härad.
  L. Niels Svensson 1716 Småland 1736 Forserum, Tveta härad.
Mr. Måns Zachrisson 1710 Småland 1736 Öggestorp, Tveta härad.
Mr. Anders Nillsson 1711 Småland 1731 Lekeryd, Tveta härad.
Mr. Abraham Davidsson Småland 1735 Ödestugu, Västra härad.
Mr. Gustaf Ekeroth 1680 Småland 1725 Lekeryd, Tveta härad.
Mr. Jacob Elliaesson Småland 1735 Forserum, Tveta härad.
Mr. Anders Fogell 1706 Småland 1736 Forserum, Tveta härad.
Mr. Jöns Bengtsson 1705 Småland 1731 Öggestorp, Tveta härad.
Summa slipstenshuggare, bosatta i: Summa
Forserum 4 2 6
Jönköping 1 1
Lekeryd 2 2
Rogberga 1 1
Ödestugu 1 1
Öggestorp 4 4
Totalsumma slipstenshuggare: 13 2 15
Huvuddelen av slipstenshuggarna 10 styck (67 %) voro således bosatta i Forserum och Öggestorp, beroende på den i dessa socknar rikliga förekomsten av löst liggande, lagom stora sandstensblock, passande att omhugga till slipstenar för gevärspiporna. Ännu i slutet av 1800-talet höggs i dessa socknar slipstenar till Husqvarna Vapenfabrik. I Lekeryd fanns vid Vik ett sandstensbrott.

De båda huvudleverantörerna av slipstenar torde ha varit Jöns Johansson och Jöns Matson, båda i Forserum, eftersom dessa höllo sig med lärlingar.

Kolare till Huskvarna:

Sven Nilsson 1708 Småland 1725 Ödestugu, Västra härad. Frånvarande.
Jacob Nilsson 1708 Småland ? Ödestugu, Västra härad.
Måns Andersson Småland 1736 Ödestugu, Västra härad. Frånvarande.
Isac Nillsson 1709 Småland 1728 Ödestugu, Västra härad.
  L. Zachris Nilsson 1714 Småland 1730 Ödestugu, Västra härad.
Nils Månsson 1665 Småland 1715 Rogberga, Tveta härad.
  L. Jonas Nilsson 1731 Småland 1736 Rogberga, Tveta härad.
  L. Måns Nilsson 1717 Småland 1735 Rogberga, Tveta härad.
Anders Abrahamsson Småland 1736 Rogberga, Tveta härad.
Per Svensson 1692 Småland 1715 Ödestugu, Västra härad.
Carl Carlsson 1699 Småland 1715 Rogberga, Tveta härad.
Per Andersson 1698 Småland 1717 Rogberga, Tveta härad.
Jean Hultqvist 1700 Småland 1724 Rogberga, Tveta härad.
Håkan Håkansson 1710 Småland 1725 Rogberga, Tveta härad.
Jöns Zachrisson 1705 Småland 1726 Öggestorp, Tveta härad. Sjuk.
Johan Månsson 1700 Småland 1724 Ödestugu, Västra härad.
Eric Andersson Småland 1736 Rogberga, Tveta härad.
Måns Nilsson Småland 1736 Rogberga, Tveta härad.

Kolare till Jönköping:

Jon Andersson 1700 Småland 1718 Angerdshestra, Mo härad.
Per Paulsson 1684 Småland 1718 Bottnaryd, Mo härad.
  L. Jöns Persson 1717 Småland 1736 Bottnaryd, Mo härad.
Gustaf Nilsson 1690 Småland 1718 Bottnaryd, Mo härad.
  L. Nils Gustafsson 1721 Småland 1736 Bottnaryd, Mo härad.
Måns Jonsson 1707 Småland 1730 Bottnaryd, Mo härad.
  L. Jon Månsson 1721 Småland 1736 Bottnaryd, Mo härad.
Per Månsson Västergötland 1736 Habo, Vartofta härad.
Anders Svensson 1690 Västergötland 1729 Habo, Vartofta härad.
  L. Anders Andersson Västergötland 1735 Habo, Vartofta härad.
Sven Linnarsson 1710 Småland 1730 Bottnaryd, Mo härad.
Anders Larsson 1709 Småland 1730 Mulseryd, Mo härad.
Lars Thorsson 1710 Småland 1735 "Röö", Mo härad.
Anders Olofsson Småland 1735 Mulseryd, Mo härad.
Sven Erichsson 1682 Småland 1735 Bottnaryd, Mo härad.
Per Månsson Småland 1736 Mulseryd, Mo härad.
Sven Danjelsson 1710 Västergötland 1737 Strängsered, Redvägs härad.
Hans Hansson Småland ? Bottnaryd, Mo härad.

Kolare till "Lantboerne":

Sven Nilsson 1681 Västergötland 1729 Habo, Vartofta härad.
Jonas Jonsson 1700 Västergötland 1732 Härja, Vartofta härad.
Sven Håkansson 1680 Småland 1715 Bottnaryd, Mo härad.
  L. Arfved Svensson 1722 Småland 1736 Bottnaryd, Mo härad.
Carl Paulsson 1697 Småland 1729 Bottnaryd, Mo härad.
  L. Bengt Paulsson 1717 Småland 1736 Bottnaryd, Mo härad.
Per Larsson 1710 Västergötland 1729 Sandhem, Vartofta härad.
Johan Svensson 1710 Västergötland 1730 Daretorp, Vartofta härad.
Summa kolare bosatta i: Summa
Angerdshestra 1 1
Bottnaryd 8 5 13
Daretorp 1 1
Habo 3 1 4
Härja 1 1
Mulseryd 4 4
Rogberga 8 2 10
Sandhem 1 1
Strängsered 1 1
Ödestugu 6 1 7
Öggestorp 1 1
Totalsumma kolare: 35 9 44

Pipmakare, Uddsmeder:

Mr. Sven Bengtsson 1704 Småland 1718 Unnaryd, Mo härad.
Mr. Måns Persson 1713 Småland 1735 Öreryd, Mo härad.
Mr. Hans Påhlberg 1703 Småland 1724 Åker, Östbo härad.
  L. Lars Gunnarsson 1722 Småland 1736 Åker, Östbo härad.
Mr. Nils Andersson 1712 Småland 1736 Åker, Östbo härad.
Mr. Johan Svensson Småland ? Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Ambjörn Bengtsson 1688 Småland 1709 Musleryd, Mo härad.
  L. Per Ambjörnsson 1715 Småland 1732 Musleryd, Mo härad.
Mr. Anders Larsson 1712 Småland 1735 Musleryd, Mo härad.
  L. Per Andersson 1718 Småland 1735 Musleryd, Mo härad.
Mr. Niels Bengtsson 1690 Småland 1711 Åker, Östbo härad.
  L. Anders Nielsson 1723 Småland 1737 Åker, Östbo härad.
Mr. Sven Glim 1700 Småland 1724 Åker, Östbo härad.
Mr. Johan Brun 1702 Småland 1718 Åker, Östbo härad.
Mr. Johan Jönsson 1685 Småland 1715 Bondstorp, Mo härad.
Mr. Sven Jeansson 1715 Småland 1735 Bondstorp, Mo härad.
Mr. Lars Qvarnberg 1697 Småland 1716 Angerdshestra, Mo härad.
Mr. Anders Sörman 1690 Småland 1716 Gnosjö, Västbo härad.
Mr. Per Andersson Småland 1735 Gnosjö, Västbo härad.
  L. Per Svensson 1722 Småland 1735 Gnosjö, Västbo härad.
Mr.  Jon Sörberg 1703 Småland 1721 Gnosjö, Västbo härad.
Mr. Anders Högman 1698 Småland 1716 Kulltorp, Västbo härad.
  L. Anders Ericksson 1724 Småland 1738 Kulltorp, Västbo härad.
Mr. Jon Jönsson 1703 Småland 1726 Kulltorp, Västbo härad.
  L. Nils Bengtsson 1723 Småland 1737 Kulltorp, Västbo härad.
Mr. Johan Hult 1695 Småland 1715 Bondstorp, Mo härad.
  L. Per Persson 1721 Småland 1736 Bondstorp, Mo härad.
Mr. Jöns Månsson 1716 Småland 1736 Bondstorp, Mo härad.
Mr. Bengt Persson 1716 Småland 1735 Bondstorp, Mo härad.
Mr. Anders Bångman 1695 Småland 1716 Unnaryd, Mo härad.
  L. Johan Andersson 1715 Småland 1729 Unnaryd, Mo härad.
Mr. Per Kullberg 1695 Småland 1718 Anderstorp, Västbo härad.
Mr. Simon Isacksson 1720 Småland 1736 Anderstorp, Västbo härad.
Mr. Jöns Persson 1711 Småland 1730 Åsenhöga, Mo härad.
  L. Danjel Bengtsson 1718 Småland 1730 Åsenhöga, Mo härad.
Summa uddsmeder, bosatta i: Summa
Anderstorp 2 2
Angerdshestra 1 1
Bondstorp 5 1 6
Gnosjö 3 1 4
Kulltorp 2 2 4
Mulseryd 2 2 4
Stengårdshult 1 1
Unnaryd 2 1 3
Åker 5 2 7
Åsenhöga 1 1 2
Öreryd 1 1
Totalsumma uddsmeder: 25 10 35
Flertalet uddsmeder äro således bosatta med inalles 15 styck (43 %) i de tre grannsocknarna Bondstorp, Åker och Åsenhöga.

Stakmakare:

Mr. Jon Svensson 1710 Småland 1732 Unnaryd, Mo härad.
Mr. Jöns Nillsson 1705 Småland 1718 Unnaryd, Mo härad.
  L. Anders Ericsson 1722 Småland 1736 Unnaryd, Mo härad.
Mr. Eric Andersson 1719 Småland 1736 Unnaryd, Mo härad.
Mr. Anders Biörn 1711 Småland 1730 Unnaryd, Mo härad.
  L. Måns Andersson 1715 Småland 1735 Unnaryd, Mo härad.
Mr. Bengt Svan 1683 Småland 1716 Unnaryd, Mo härad.
  L. Danjel Månsson 1723 Småland 1736 Unnaryd, Mo härad.
Mr. Jöns Svensson 1708 Småland 1735 Unnaryd, Mo härad.
Mr. Måns Persson 1666 Småland 1696 Mulseryd, Mo härad.
Mr. Anders Månsson 1715 Småland 1736 Mulseryd, Mo härad.
Mr. Jonas Andersson 1707 Småland 1730 Angerdshestra, Mo härad.
Mr. Anders Andersson 1710 Småland 1735 Angerdshestra, Mo härad.
Mr. Jöns Stenman 1704 Småland 1724 Unnaryd, Mo härad.
  L. Sven Jonsson 1712 Småland 1726 Unnaryd, Mo härad.
Mr. Anders Jonsson 1715 Småland 1736 Åsenhöga, Mo härad.
Mr. Anders Persson 1714 Småland 1735 Åsenhöga, Mo härad.
  L. Lars Hansson 1720 Småland 1736 Åsenhöga, Mo härad.
Mr. Jöns Hammellström 1700 Småland 1735 Åsenhöga, Mo härad.
  L. Per Persson 1720 Småland 1735 Åsenhöga, Mo härad.
Mr. Jöns Hansson 1712 Småland 1730 Åsenhöga, Mo härad.
  L. Jöns Hansson 1720 Småland 1735 Åsenhöga, Mo härad. Sjuk.
Mr. Nills Carlsson 1708 Småland 1727 Åsenhöga, Mo härad.
Summa stakmakare, bosatta i: Summa
Angerdshestra 2 2
Mulseryd 2 2
Unnaryd 7 4 11
Åsenhöga 5 3 8
Totalsumma stakmakare: 16 7 23
Flertalet 19 styck (83 %) bosatta i Unnaryd och Åsenhöga.

Bajonettbaljmakare:

Mr. Eric Drakman 1655 Småland 1700 Unnaryd, Mo härad.
  L. Anders Larsson 1722 Småland 1736 Unnaryd, Mo härad.
  L. Linnart Månsson 1718 Småland 1736 Unnaryd, Mo härad.
Mr. Lars Månsson 1717 Småland 1735 Unnaryd, Mo härad.
  L. Anders Månsson 1723 Småland 1737 Unnaryd, Mo härad.
Mr. Måns Bengtsson 1686 Småland 1711 Åker, Östbo härad.
  L. Danjel Månsson 1723 Småland 1737 Åker, Östbo härad.
  L. Måns Månsson 1720 Småland 1735 Åker, Östbo härad.
Mr. Anders Månsson 1714 Småland 1735 Åker, Östbo härad.
Mr. Anders Jönsson 1680 Småland 1717 Mulseryd, Mo härad.
  L. Måns Andersson 1720 Småland 1735 Mulseryd, Mo härad.
Mr. Bengt Mullsten 1713 Småland 1732 Mulseryd, Mo härad.
Mr. Sven Jönsson 1699 Småland 1717 Stengårdshult, Mo härad.
  L. Anders Svensson 1721 Småland 1735 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Sven Wahlman 1709 Småland 1725 Waldshult, Mo härad.
  L. Jöns Svensson 1723 Småland 1737 Waldshult, Mo härad.
Mr. Sven Svensson 1687 Småland 1717 Unnaryd, Mo härad.
Mr. Anders Kling 1719 Småland 1736 Unnaryd, Mo härad.
Mr. Anders Lund 1716 Småland 1735 Unnaryd, Mo härad.
Mr. Eric Svensson 1712 Småland 1729 Unnaryd, Mo härad.
  L. Sven Erichsson 1721 Småland 1735 Unnaryd, Mo härad.
Mr. Eric Andersson 1716 Småland 1735 Unnaryd, Mo härad.
Mr. Jacob Lindman 1704 Småland 1720 Unnaryd, Mo härad.
Mr. Jöns Persson 1683 Småland 1712 Waldshult, Mo härad.
  L. Sven Jönsson 1718 Småland 1732 Waldshult, Mo härad.
Mr. Abram Jönsson 1713 Småland 1731 Mulseryd, Mo härad.
  L. Isak Jönsson 1718 Småland 1737 Mulseryd, Mo härad.
Mr. Mårten Ohlsboo 1684 Småland 1714 Bottnaryd, Mo härad.
  L. Johan Mårtensson (Olsbo) 1720 Småland 1735 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Sven Mårtensson 1717 Småland 1735 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Lars Ohlsboo 1713 Småland 1731 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Erick Langh 1684 Småland 1714 Unnaryd, Mo härad.
Mr. Lars Persson 1716 Småland 1735 Bottnaryd, Mo härad.
  L. Lars Persson (Axelqvist) 1719 Småland 1737 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Mårten Larsson 1678 Småland 1715 Bottnaryd, Mo härad.
  L. Gustaf Mårtensson 1722 Småland 1736 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Lars Mårtensson 1716 Småland 1736 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Lars Karman 1714 Småland 1735 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Bengt Beckman 1706 Småland 1732 Unnaryd, Mo härad.
Mr. Olof Tornman (Fonman) 1698 Västergötland 1715 Habo, Vartofta härad.
  L. Jöns Olofsson 1720 Västergötland 1735 Habo, Vartofta härad.
Mr. Per Flath 1702 Småland 1717 Bottnaryd, Mo härad.
  L. Lars Jönsson 1713 Småland 1737 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Jon Tholin 1690 Småland 1720 Bottnaryd, Mo härad.
  L. Anders Jonsson (Tolin) 1722 Småland 1737 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Bengt Mullberg 1707 Småland 1726 Mulseryd, Mo härad.
Mr. Jöns Brunsten 1698 Småland 1718 Unnaryd, Mo härad.
Mr. Jon Jonsson 1714 Småland 1732 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Håkan Pihlman 1700 Västergötland 1716 Habo, Vartofta härad.
  L. Sven Matsson (Wettersten) 1718 Västergötland 1735 Habo, Vartofta härad.
  L. Jon Andersson (Jungsten) 1720 Västergötland 1737 Habo, Vartofta härad.
Mr. Måns Larsson 1704 Västergötland 1737 Habo, Vartofta härad.
Mr. Ambiörn Svensson 1705 Småland 1721 Öreryd, Mo härad.
Mr. Mårten Persson Småland 1737 Öreryd, Mo härad. Mästare 1716 enligt 1742 års rulla.
Summa bajonettbaljmakare, bosatta i: Summa
Bottnaryd 10 5 15
Habo 3 3 6
Mulseryd 4 2 6
Stengårdshult 1 1 2
Unnaryd (Mo härad) 11 4 15
Waldshult 2 2 4
Åker 2 2 4
Öreryd 2 2
Totalsumma baljmakare: 35 19 54

Trummakare:

Mr. Per Svensson 1713 Småland 1731 Waldshult, Mo härad.
Mr. Måns Erichsson 1686 Småland 1700 Waldshult, Mo härad.
  L. Per Hansson 1719 Småland 1735 Waldshult, Mo härad.
Mr. Per Abramsson 1710 Småland 1728 Waldshult, Mo härad.
Mr. Sven Yman 1700 Småland 1723 Waldshult, Mo härad.
Mr. Lars Larsson 1676 Småland 1700 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Jean Håkansson 1688 Småland 1716 Stengårdshult, Mo härad.
  L. Håkan Jeansson 1725 Småland 1737 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Eric Jeansson 1710 Småland 1735 Stengårdshult, Mo härad.
  L. Sven Johansson 1718 Småland 1735 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Måns Svensson 1713 Småland 1735 Stengårdshult, Mo härad.
  L. Mats Svensson 1719 Småland 1735 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Eric Kullman 1703 Småland 1722 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Per Pungman 1713 Småland 1731 Waldshult, Mo härad.
  L. Jean Svensson 1723 Småland 1737 Waldshult, Mo härad.
Mr. Sven Höök 1688 Småland 1714 Bottnaryd, Mo härad.
  L. Jonas Svensson 1723 Småland 1737 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Jean Andersson 1715 Småland 1735 Bondstorp, Östbo härad.
  L. Eric Andersson 1719 Småland 1735 Bondstorp, Östbo härad.
Mr. Per Pungberg 1701 Småland 1722 Stengårdshult, Mo härad.
  L. Jacob Persson 1717 Småland 1735 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Johan Nilsson 1717 Småland 1735 Åker, Östbo härad.
  L. Per Nillsson 1721 Småland 1737 Åker, Östbo härad.
Mr. Jonas Pungström 1703 Småland 1724 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Johan Sandman 1688 Småland 1717 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Måns Jönsson 1714 Småland 1735 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Per Jönsson 1713 Småland 1731 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Niels Höök 1692 Småland 1714 Unnaryd, Mo härad.
Mr. Håkan Erichsson 1712 Småland 1729 Stengårdshult, Mo härad. Spiksmed.
Mr. Jöns Hansson 1699 Småland 1714 Waldshult, Mo härad. Sjuk.
Mr. Per Starck 1702 Småland 1729 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Mårten Gustafsson 1714 Småland 1730 Stengårdshult, Mo härad.
Summa trummakare, bosatt i: Summa
Bondstorp 1 1 2
Bottnaryd 2 1 3
Mulseryd 1 1
Stengårdshult 12 4 16 (Därav 1 spiksmedsmästare)
Waldshult 6 2 8
Åker 1 1 2
Totalsumma trummakare: 23 9 32
Av samtliga 32 trummakare äro 28 styck (88 %) bosatta inom Mo härad. Än mera påfallande är den starka anhopningen till de båda grannsocknarna Stengårdshult och Waldshult, där 24 trummakare (75 % av hela antalet) öro bosatta, enbart i Stengårdshult 16 styck (50 %). Namnen Pungberg, Pungman och Pungström tyda på att dessas bärare varit bosatta i den lilla byn Pung i Stengårdshults södra del. Anledningen till anhopningen till nämnda två socknar torde vara, att man där haft tillgång till och förstått att bereda de för trummtillverkningen erforderliga råvarorna: kalvhudar till trummskinn och aspvirke till trummstommar och trummpinnar. Allmogen i Stengårdshult var känd för sin flit och slöjdskicklighet.

Stockhuggare:

Anders Andersson 1709 Småland 1727 Åsenhöga, Mo härad.
Niels Larsson 1709 Västergötland 1729 Habo, Vartofta härad.
Per Nillsson 1702 Småland 1732 Rydaholm, Östbo härad.
Bengt Nillsson 1712 Småland 1736 Åker, Östbo härad.
Anders Ivarsson 1714 Småland 1731 Åker, Östbo härad.
Håkan Nillsson 1712 Småland 1732 Kävsjö, Östbo härad.
Jonas Arfvedsson 1699 Småland 1727 Byarum, Östbo härad.
Olof Andersson 1706 Småland 1726 Daretorp, Vartofta härad.
Sven Månsson 1710 Småland 1730 Hylletofta, Västra härad.
Anders Jönsson 1704 Småland 1731 Svenarum, Västra härad.
Sven Svensson 1709 Småland 1729 Åker, Östbo härad.
Mats Svensson 1707 Småland 1724 Åker, Östbo härad.
Nils Germundsson 1702 Småland 1725 Åker, Östbo härad.
Sven Nillsson 1700 Småland 1724 Angerdshestra, Mo härad.
Sven Nilsson 1717 Småland 1729 Åker, Östbo härad.
Jon Jönsson 1714 Småland 1732 Åsenhöga, Mo härad.
Måns Månsson 1709 Småland 1731 Vrigstad, Västra härad.
Per Zachrisson 1702 Småland 1724 Svenarum, Västra härad.
Erland Mårtensson 1707 Småland 1730 Byarum, Östbo härad.
Anders Persson 1709 Småland 1730 Byarum, Östbo härad.
Anders Andersson 1709 Småland 1731 Åker, Östbo härad.
Per Håkansson 1706 Småland 1730 Byarum, Östbo härad.
Anders Persson 1695 Småland 1724 Hagshult, Östbo härad.
Per Erichsson 1713 Småland 1736 Hjälmseryd, Västra härad.
Aron Carlsson 1712 Småland 1731 Malmbäck, Västra härad.
Carl Andersson 1713 Småland 1736 Malmbäck, Västra härad.
Hans Knutsson 1706 Småland 1730 Åker, Östbo härad.
Mats Jönsson 1695 Småland 1722 Tofteryd, Östbo härad.
Måns Svensson 1714 Småland 1732 Åker, Östbo härad.
Petter Svensson 1701 Småland 1731 Åker, Östbo härad.
Anders Andersson 1707 Småland 1731 Tofteryd, Östbo härad.
Nils Svensson 1702 Småland 1721 Tofteryd, Östbo härad.
Michael Jonsson 1706 Småland 1728 Tofteryd, Östbo härad.
Arfved Jönsson 1716 Småland 1736 Malmbäck, Västra härad.
Lars Zachrisson 1706 Småland 1730 Malmbäck, Västra härad.
Petter Andersson 1705 Småland 1731 Åker, Östbo härad.
Sven Berg 1694 Småland 1727 Jönköping.
Nils Andersson 1704 Småland 1731 Månsarp, Östbo härad.
Per Persson 1691 Småland 1728 Forserum, Tveta härad.
Sven Andersson 1704 Småland 1737 Strängsered, Redvägs härad.
Sven Jönsson 1710 Småland 1727 Kulltorp, Östbo härad.
Nils Bengtsson 1716 Småland 1736 Kävsjö, Östbo härad.
Måns Månsson 1711 Småland 1731 Fryele, Östbo härad.
Anders Amundsson 1706 Småland 1726 Åker, Östbo härad.
Anders Persson 1709 Småland 1731 Åker, Östbo härad.
Jöns Svensson 1707 Småland 1731 Åker, Östbo härad.
Niels Andersson 1695 Småland 1727 Byarum, Östbo härad.
Lars Jönsson 1704 Småland 1728 Malmbäck, Västra härad.
Johan Jonsson 1709 Småland 1727 Härja, Vartofta härad.
Per Johansson 1708 Småland 1727 Vrigstad, Västra härad.
Thore Arfvedsson 1715 Småland 1736 Nydala, Västra härad.
Sven Jönsson 1704 Småland 1725 Åker, Östbo härad.
Per Eriksson 1714 Småland 1736 Hjälmseryd, Västra härad.
Jonas Larsson 1709 Småland 1729 Åker, Östbo härad.
Måns Jonsson 1712 Småland 1730 Åker, Östbo härad.
Anders Knutsson 1711 Småland 1729 Åker, Östbo härad.
Nils Andersson 1707 Småland 1731 Åker, Östbo härad.
Sven Nilsson 1707 Småland 1737 Barkeryd, Tveta härad.
Anders Andersson 1704 Småland 1731 Åker, Östbo härad.
Lars Månsson 1719 Småland 1731 Barkeryd, Tveta härad.
Sven Nillsson 1708 Västergötland 1732 Stengårdshult, Redvägs härad.
Jon Svensson 1714 Småland 1734 Nässjö, Tveta härad.
Per Jonsson 1713 Småland 1733 Tånnö, Östbo härad.
Jon Andersson 1716 Småland 1733 Kulltorp, Västbo härad.
Nils Johansson 1715 Småland 1733 Ljunga, Västra härad.
Måns Nilsson 1714 Småland 1734 Hylletofta, Västra härad.
Olof Jacobsson 1714 Småland 1735 Åker, Östbo härad.
Sven Andersson 1714 Småland 1735 Åsenhöga, Mo härad.
Jon Nillsson 1700 Småland 1735 Tofteryd, Östbo härad.
Anders Nilsson 1714 Småland 1735 Åsenhöga, Mo härad.
Per Ingemarsson 1714 Småland 1735 Åker, Östbo härad.
Håkan Persson 1714 Småland 1736 Solberga, Södra Vedbo härad.
Måns Månsson 1691 Småland 1735 Björkö, Östra härad.
Trulle Svensson 1705 Småland 1735 Svenarum, Västra härad.
Anders Andersson 1711 Småland 1735 Åker, Östbo härad.
Jöns Johansson 1692 Småland 1732 Kävsjö, Östbo härad.
Måns Svensson 1705 Småland 1734 Gullered, Redvägs härad.
Sven Jonsson 1712 Småland 1735 Svenarum, Västra härad.
Sven Persson 1710 Småland 1737 Byarum, Östbo härad.
Sven Andersson 1719 Västergötland 1737 Strängsered, Redvägs härad.
Sven Nilsson 1707 Småland 1737 Barkeryd, Tveta härad.
Summa stockhuggare, bosatta i:
Angerdshestra 1 Stockhuggarna äro självfallet huvudsakligast bosatta i de högst upp på småländska höglandet belägna skogrika socknarna Byarum, Malmbäck, Svenarum, Tofteryd, Åker och Åsenhöga.

Inom dessa socknar bo inalles 47 styck (59 %) av samtliga stockmakare.

Anmärkningsvärd är anhopningen med 23 styck (28 %) i enbart Åkers socken i Östbo härad. Denna synes ange, att tillgången där varit riklig av skog för lämpliga stockämnen (rakvuxna, knastfria, friska björkar).

Barkeryd 3
Björkö 1
Byarum 6
Daretorp, Skaraborgs län 1
Forserum 1
Fryele 1
Gullared, Skaraborgs län 1
Habo, Skaraborgs län 1
HAgshult 1
Hjälmseryd 2
Hylletofta 2
Härja, Skaraborgs län 1
Jönköping 1
Kulltorp 2
Kävsjö 3
Ljunga 1
Malmbäck 5
Månsarp 1
Nydala 1
Nässjö 1
Rydaholm 1
Solberga, Norra 1
Stengårdshult 1
Strängsered, Skaraborgs län 2
Svenarum 4
Tofteryd 5
Tånnö 1
Vrigstad 2
Åker 23
Åsenhöga 4
Totalsumma stockhuggare: 81
"Förestående namn rulla wara til alla delar lika lydande med den af framl:e Lieutnanten och Factoren Niels Ehrenpreus egenhändige håldne Concept rulla, det warder här med betygat. Husquarn d. 8 Junii 1738.

Fried: Ehrenpreus."

(härunder välbevarat svart lacksigill med E:s vapensköld)

Rätt avskrivet av orginalrullan i Krigsarkivet. De statistiska sammanfattningarna rörande fackens hemvist ha utarbetats av:

Axel Mollstadius

Denna sida är en del av en större webbplats, klicka på huset för att komma till huvudsidan.